بدون هیچ تعصبی، عاشق پایتون هستم و برای سایر زبان ها احترام قائلم. طرفدار جدی اپن سورس. با نرم افزار آزاد، جوامعی آزاد فارغ از هر بند و مرزی خواهیم بود.

+این بخش به زودی آپدیت میشود.